Waarom Vrienden van sv Twello

Kort na de oprichting van SV Twello, werd er door de afdeling Reclame en Sponsoring een Club van Honderd in het leven geroepen. Door de vele werkzaamheden die er de eerste jaren moesten gebeuren, is deze club niet geworden wat men voor ogen had.  Onderstaande personen hebben gemeend in nauw overleg met het Algemeen Bestuur van SV Twello dat het tijd wordt dat SV Twello in navolging van vele andere verenigingen een volwaardige club moet krijgen.

 

Waarom Vrienden van SV Twello?
Binnen iedere vereniging zijn er wensen die niet altijd gerealiseerd kunnen worden vanuit de aanwezige verenigingsmiddelen.  Een ondersteunende club kan een wezenlijke bijdrage leveren, aan het realiseren van de vele wensen die er zijn.

 

Doelstellingen Vrienden van SV Twello?
De Vrienden van SV Twello  ondersteunen met name de navolgende projecten binnen SV Twello:
- Jeugdactiviteiten
- Evenementen
- Verbetering van het sportpark
Daar SV Twello een omnivereniging is, wordt er gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak.

 

Wie kunnen er lid worden?
Personen en bedrijven die SV Twello willen ondersteunen om meer mogelijk te maken. Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het inschrijfformulier.

 

Wat kost een lidmaatschap?
Het lidmaatschap bedraagt €50,00 per kalenderjaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot een zogenaamd dubbel lidmaatschap ad €100,00 per kalenderjaar. Betaling van het lidmaatschap kan per jaar of per kwartaal. Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap, dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

 

Waar kun je zien wie er lid zijn?
Alle leden worden vermeld op het Vrienden van SV Twello bord in de Kantine van SV Twello, alsmede op de website.

 

Hoe is de verantwoording geregeld?

  • Er is een bestuur dat bij voorkeur bestaat uit 5 leden, minimaal een der leden is ook lid van de afdeling sponsoring & reclame.
  • De jaarlijkse bijdrage wordt via SV Twello geïncasseerd, financiële verslaglegging vindt plaats via de boekhoudkundige regels van SV Twello.
  • De beschikking over de bijdrages liggen bij het bestuur. Ten allen tijde zal er een goed contact onderhouden worden met het algemeen bestuur van SV Twello, bij het toewijzen van een bijdrage.
  • Verzoek om een bijdrage van de diverse afdelingen dienen bij het bestuur ingediend te worden. Ook bestaat de mogelijkheid voor leden zelf voorstellen in te brengen.
  • Minimaal een maal per kalenderjaar wordt een vergadering uitgeschreven. Hier legt het bestuur verantwoording af en worden de bijdrages besproken.
  • Middels de website houdt het bestuur, gedurende het gehele kalenderjaar een ieder op de hoogte. Projecten waaraan een bijdrage is verstrekt zullen hier ook vermeld worden.
  • Het bestuur kent geen schema van aftreding. Aftredende bestuursleden dienen op de eerstvolgende vergadering opgevolgd te worden door een lid.

Hoe kan ik lid worden?
Vul het volledig ingevulde inschrijfformulier in en deponeer deze in het postvak van de afdeling Reclame en Sponsoring in de kantine van SV Twello. Ook kunt u het formulier inleveren bij het bestuur van Vrienden van SV Twello.

 

Wilt u meer informatie?
Heeft u nog vragen, goede ideeën op- of aanmerkingen, aarzel niet en neem contact met ons op met een van de leden van het bestuur:
Arno Hazelaar    (06-53704689)
Hans Schreurs   (06-51120142)
Henk Tiemens    (06-24210408)
Charel Mulder    (06-38920709)U kunt ons natuurlijk ook per mail bereiken op clubvan100@svtwello.nl.


Samen meer mogelijk maken, een doelstelling die naar wij hopen een ieder zal aanspreken!