Gedragsregels voor begeleiders* in de gymnastiek

De onderstaande gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF en worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties waaronder de KNGU waar SV Twello bij aangesloten is.

Deze regels gelden voor allen die direct of indirect zijn betrokken bij de begeleiding of sportbeoefening van één of meer gymnasten. Ook andere betrokkenen zoals familieleden en medegymnasten dienen deze regels eveneens na te leven.

Het bestuur van SV Twello onderschrijft eveneens deze gedragsregels en verwacht van alle medewerkers van SV Twello dat zij deze regels naleven.

 

 

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privé-leven dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.
 4. Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.
 6. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 7. De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren.
 8. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 9. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.
 10. De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.
 11. De begeleider heeft binnen de sportieve situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 12. De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 13. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 14. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die betrokken is bij de gymnast, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 15. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Bron: Huishoudelijk reglement KNGU, hoofdstuk 7, Gedragsregels
www.kngu.nl

 

* Begeleiders zijn: leidsters, leiders, trainsters, trainers, assistent-leiding en bestuursleden.