Belangrijke Ledenvergadering

Aan alle leden van SV Twello,

Het Algemeen Bestuur van SV Twello nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 9 juli 2024. De aanvang is 19.30 uur. De stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage. Wij vragen u dringend aanwezig te zijn: in het belang van de continuïteit heeft het Algemeen Bestuur behoefte aan nieuwe mensen. Gelukkig hebben we twee kandidaat-bestuursleden.

We zoeken een nieuwe algemeen secretaris. Over de invulling van deze functie heeft overleg plaats.

Bij voorbaat geven we aan dat onze algemeen penningmeester na het volgend seizoen zal stoppen. Ook hiervoor zoeken we op voorhand vervanging.

We denken erover om functies op te delen om taken te verlichten, maar dan moeten we wel de benodigde mensen hebben! Verder denken we na over nieuwe taken binnen ons bestuur, zoals communicatie en marketing.

Als iemand meer informatie wil hebben: neem gerust contact op met ons! Wij hebben jullie nodig!


Agenda

1.      Opening
2.      Vaststellen agenda
3.      Ingekomen stukken/ mededelingen
4.      Vaststellen verslag van ALV 15 november 2023
5.      Bestuursverkiezing
·         Voorstel benoeming Agnes Vos tot lid van het Algemeen Bestuur.
         
Zij is bereid het voorzitterschap tijdelijk op zich te nemen.
·         Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Dick van Amerongen.
·         Voorstel benoeming Harmen Jansen tot lid van het Algemeen Bestuur.
         
(Tegen)kandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich opgeven via
          secretariaat.algemeen@svtwello.nl  of: info@svtwello.nl (zie ook statuten).
6.      Begroting 2024-2025
7.      Rondvraag
8.      Sluiting

Nieuws Overzicht