Drankvergunning gemeente

Algemene plaatselijke verordening

Openbare orde

 

Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven

Artikel 2.3.1.1 Begripsbepalingen

1. Onder horecabedrijf wordt in deze afdeling verstaan: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf worden in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis of sportkantine.

2. Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan: een bij dit bedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden.

3. Een terras in de zin van deze afdeling is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

4. Onder houder wordt in deze afdeling verstaan: degene die een horecabedrijf exploiteert dan wel daarin de feitelijke leiding heeft.

5. Deze afdeling verstaat niet onder bezoekers:

a. de gezinsleden van de houder, alsmede zijn elders wonende bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad;

b. de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede personen bedoeld in artikel 438, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

c. de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

 

Artikel 2.3.1.4 Sluitingstijd

1. Het is de houder van een horecabedrijf verboden dit zonder ontheffing van de burgemeester voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 01.00 uur en 06.00 uur.

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

 

Artikel 2.3.1.5 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer horecabedrijven of een daartoe behorend terras tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.3.1.4 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

 

Artikel 2.3.1.6 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

Het is bezoekers van een horecabedrijf verboden gedurende de tijd dat dit bedrijf krachtens artikel 2.3.1.4 of ingevolge een op grond van artikel 2.3.1.5 genomen besluit gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.

 

Artikel 2.3.1.6A Handel in Horecabedrijven

1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2. De houder van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

 

Artikel 2.3.1.7 Ordeverstoring

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren

.

Artikel 2.3.1.8 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een horecabedrijf geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2.3.1.4 tot en met 2.3.1.6.

 

Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Artikel 2.3.1.8a Begripsbepaling

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

- alcoholhoudende drank, - horecabedrijf, - horecalokaliteit, - inrichting,

- paracommerciële rechtspersoon,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

2. In deze afdeling wordt verstaan onder bijeenkomst van persoonlijke aard: bijeenkomst

met een veelal feestelijk karakter, die geen direct verband houdt met de doelstelling van

de paracommerciële rechtspersoon, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties of verjaardagen;

 

Artikel 2.3.1.8b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

1. Paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sportieve aard,

verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende 1

uur voor aanvang en eindigende 1 uur na beëindiging van activiteiten of bijeenkomsten

die passen binnen hun statutaire doelstelling. Het verstrekken van alcoholhoudende

drank kan echter niet vóór 13.00 uur en niet na 01.00 uur plaatsvinden.

2. Paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele

aard en paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van

levensbeschouwelijke/godsdienstige aard, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende

drank op maandag tot en met zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur tijdens activiteiten of

bijeenkomsten die passen binnen hun statutaire doelstelling.

3. Paracommerciële rechtspersonen, die zich richten op activiteiten van sportieve aard en

daarnaast hun lokaliteiten ter beschikking stellen voor activiteiten, die de sociale

interactie en samenhang tussen bewoners van een bepaalde kern bevorderen,

verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende 1

uur voor aanvang en eindigende 1 uur na beëindiging van alle activiteiten of

bijeenkomsten.

Het verstrekken van alcoholhoudende drank kan echter niet vóór 13.00 uur en niet na 1 uur plaatsvinden.

 

 Artikel 2.3.1.8c Bijeenkomsten van persoonlijke aard bij paracommerciële rechtspersonen

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank

tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen,

die zich richten op activiteiten, die de sociale interactie en samenhang tussen

bewoners van een bepaalde kern bevorderen, toegestaan alcoholhoudende drank

tijdens ten hoogste 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard per jaar te verstrekken.

3. De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk twee weken vóór een bijeenkomst als

bedoeld in het tweede lid hiervan melding aan de burgemeester.

 

Artikel 2.3.1.8d Bijeenkomsten van derden bij paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten, die gericht zijn op personen, die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 

Artikel 2.3.1.8e Verbod happy hours, meters bier e.d.

In de horecalokaliteiten en terrassen van paracommerciële rechtspersonen zijn prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier”, “dasje drinken” en “rondje van de zaak” niet toegestaan.

Sportcafe Overzicht