Barreglement SV Twello

SV Twello

 

Barreglement

De bar vormt voor onze vereniging een heel belangrijke bron van inkomsten. De organisatie en het beheer van de bar geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur door het horecateam. Het horecateam zorgt o.a. voor de inkopen, de personeelsplanning, het onderhoud en het schoonmaken van het clubgebouw. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de wettelijk eisen vanuit de Drank- en Horecawet, hygiëne, en wordt er gestreefd naar een zo optimaal mogelijke netto resultaat.

Om aan al deze doelstellingen te kunnen voldoen is o.a. een barreglement opgesteld. Het barreglement geeft instructies/regels waaraan u, als vrijwilliger, dient te houd

In dit barreglement is in bijlage 1 tevens nadere informatie opgenomen over de Drank- en Horecawet, in bijlage 2 vindt u de instructies in verband met hygiëne, en in bijlage 3 de Huis- en Gedragregels die voor een ieder binnen de horecaruimte van toepassing zijn.

 

Algemeen

Openingstijden

 

Maandag tot en met vrijdag               09.00 uur tot 01.00 uur

Zaterdag                                            08.00 uur tot 01.00 uur

Zondag                                              08.00 uur tot 01.00 uur

Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken

:

Maandag tot en met vrijdag               19.00 uur tot 00.15 uur

Zaterdag                                            12.00 uur tot 00.15 uur

Zondag                                              11.00 uur tot 00.15 uur

 

Het Horecateam streeft er naar dat een ieder maximaal 1 dagdeel per 4 weken ingepland staat. Een bardienst kan echter nooit langer zijn dan 1 dagdeel aaneengesloten. Een dagdeel kan zijn: een ochtend (tot maximaal 13.00 uur) een middag (tot maximaal 19.00 uur) of een avond (tot maximaal 01.00 uur).

 

Horeca-activiteiten

Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur voor, tijdens en één uur na:

 • ·                wedstrijden;
 • ·                trainingen;
 • ·                overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en bevorderen van sport, evenals het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport en ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen. 

Bardienst

Als u bardienst heeft bent u verantwoordelijk voor het goede verloop van de bardienst. Mocht u op het ingeplande dagdeel geen bardienst kunnen draaien dan gaarne eerst zelf voor vervanging zorgdragen (bijv. ruilen met een vrijwilliger die een week later gepland staat). Kunt u echt geen vervanger vinden dan kunt u contact opnemen met de dagverantwoordelijke of kantinecommissie.

 

Mochten er tijdens uw dienst problemen ontstaan of mocht u klachten hebben of krijgen van bezoekers dan verzoeken wij u hierover de dagverantwoordelijke in kennis te stellen.

 

Tijdens de bardienst

§  U hebt recht op 2 gratis consumpties naar keuze gedurende uw bardienst (incl. koffie).

§  Gebruik tijdens uw dienst bij voorkeur geen alcohol c.q. beperkt dit zoveel mogelijk (maximaal 2 glazen). Deze mogen niet genuttigd worden achter de bar!

In geval de keuken open is heeft u na afloop van uw dienst of op het moment dat het rustig wordt recht op één snack naar keuze. Onder een snack wordt in deze verstaan: een broodje met wat erop of een bakje patat. We gaan er vanuit dat een ieder voor aanvang van de dienst thuis gegeten heeft.

Indien u een snack naar keuze neemt eet deze in de keuken op, en anders aan de andere kant van de bar (vanuit oogpunt hygiëne dus niet achter de bar).

§  Snoep dient u te allen tijde zelf te betalen.

§  Er zijn geen “rondjes van de vereniging”! Als u een rondje wilt geven, dan is dat van u persoonlijk en dient u dat ook zelf te betalen.

 • §    Als betaalmiddel kan alleen geld of munten geaccepteerd worden.
 • Dit   geldt dus ook bij vergaderingen van commissies en/of afdelingsbesturen.
 • §    Papier geld goed controleren , en een biljet van 100 Euro niet accepteren.
 • §    Munten dient u direct in het bakje  in de la van de bar te deponeren.

§  Andere personen hebben tijdens uw dienst niets te zoeken achter de bar.

§  U bent verantwoordelijk voor de muziek en ziet er op toe dat deze niet te hard staat. Daarnaast past u de muziek zoveel mogelijk aan op de aanwezige bezoekers.

§  Koffie word in principe in kopjes met schotels geschonken, maar voor het meenemen naar buiten of naar de zalen moeten plastic bekers verstrekt worden .

 • §    Gaarne de lege flessen onder de Bar in de kratten doen en volle kratten omwisselen in het magazijn en lege kratten terug plaatsen.
 • §    De flesjes drank  tijdig bijvullen in de koelers ( ook in het magazijn)  


Na afloop van de dienst

§  Indien u met twee personen of meer tegelijk dienst hebt dient het geld door minimaal twee personen geteld te worden en de afrekenstaat ook door twee personen duidelijk ondertekend te worden. Het geld moet na afloop van de dienst door twee personen in de kluis gelegd worden.

 • §    Zorg dat de bar netjes en schoon wordt achter gelaten

          (denk aan de HACCP normen!).

          Zorg dat de barkrukken en statafels weer op de juiste plek staan.

§.       Leeg de prullenbakken onder de bar.

§  Maak de koffiezetapparatuur schoon.Verwijder de koffie filters. (ook in de keuken)

§  Spoel de lekbak van de tap met schoon water na en maak het droog met een schone doek.

§  Zorg dat alle ramen gesloten zijn en alle lichten en overige installaties uit.

§  Veeg indien nodig de vloer aan en leeg de vuilnisbakken indien deze vol zijn.

§  Sluiten van de Horecaruimte en het toegangshek is de verantwoordelijkheid van de dagverantwoordelijke. Zie sluitingsprocedure! 

 

Sociale Hygiëne

De nieuwe drank- en horecawet schrijven voor dat verenigingen moeten voldoen aan de "sociale hygiëne" eisen.

U hebt eerder een instructie gehad over verantwoord alcoholgebruik. Hiermee bent u op de hoogte van de wettelijke regels voor verantwoord alcohol schenken.

 

Enkele belangrijke regels:

§  Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol of coffiëne houdende dranken verkocht worden.(vraag anders om geldig legitimatiebewijs).

          Dit geldt voor alle alcoholische dranken en Cofeine houdende dranken ( b.v. Red Boyl)

§  Geen alcohol schenken aan mensen die in kennelijk staat van dronkenschap verkeren.

§  Geen alcohol schenken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallenen andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

§  Geen alcohol schenken aan chauffeurs die spelers vervoeren.

§  Geen alcohol schenken buiten de schenktijden om, zoals aangegeven in de kantine.

 

De volgende personen staan op de vergunning als leidinggevende geregistreerd en zijn HACCP gecertificeerd:

 • §    John Lenselink
 • §    Gerrit Nieuwenhuis  

Sociale Hygiëne Code

 

Alle sportverenigingen moeten in beginsel voldoen aan in de Warenwet vastgelegde hygiëne voorschriften. Voor SV Twello is dat ook van groot belang. Iedereen moet met een gerust hart een drankje en een hapje kunnen eten. Alle bederfelijke waren moeten volgens de regels worden aangeleverd, bewaart, verwerkt en uitgegeven. Alle apparaten, ruimtes en keukengerei moeten schoon zijn. Er moeten taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

 

SV Twello voldoet aan de door de NOC*NSF opgestelde Hygiënecode voor sportkantines.

De code is gebaseerd op het HACCP-systeem. 

 

Bestuursreglement en huis- en gedragsregels

 

U kunt alle aanwezig personen in het clubgebouw aanspreken bij het niet naleven van afspraken vanuit het bestuursreglement. Het bestuursreglement, inclusief de huis- en gedragsregels, zijn in 2006 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De huis- en gedragsregels zijn voor iedereen zichtbaar in de horecaruimte. Een ieder dient zich hier dus ook aan te houden. Een kopie van het bestuursreglement kunt u opvragen bij het Horecateam.

 

Voor de huis- en gedragsregels zie bijlage 3. 


Bijlage 1: Drank- en Horecawet

 

Op 1 Januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht geworden. De nieuwe wet heeft een aantal belangrijke gevolgen voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer.

 

De belangrijkste gevolgen

 • ·                In plaats van over bedrijfsleider en beheerder, spreekt men in de wet voortaan van leidinggevende. Leidinggevenden moeten tenminste 21 jaar zijn, ze moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en moeten beschikken over de verklaring Sociale Hygiëne.
 • ·                De minimale leeftijd voor barvrijwilliger is 16 jaar, en vanaf 18 jaar mag zij of  hij Bier schenken (geldt voor alle alcohol houdende dranken ) .
 • ·                Per sportvereniging moeten twee leidinggevenden beschikken over de verklaring Sociale Hygiëne. Zij moeten als zodanig op de vergunning vermeldt staan.
 • ·                Op de tijden dat er in de sportkantine alcohol wordt geschonken, moet er ofwel één van beide leidinggevenden aanwezig zijn, ofwel een barvrijwilliger die een korte instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd.
 • ·                De vereniging moet een registratie bijhouden van geïnstrueerde barvrijwilligers.
 • ·                Het bestuur van een sportvereniging moet een bestuursreglement opstellen, dat verantwoorde alcoholverstrekking waarborgt. Huis- en gedragsregels, schenktijden en de kwalificatie-eisen voor barvrijwilligers maken deel uit van een dergelijk bestuursreglement.
 • ·                De registratie van geïnstrueerde barvrijwilligers moet men bij het bestuursreglement voegen.

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers

Voor het scholen van de barvrijwilligers in verantwoord alcoholgebruik kan de vereniging verschillende routes volgen. SV Twello heeft gekozen om periodiek de NOC*NSF of KNVB uit te nodigen om onze barvrijwilligers te instrueren.           

 
In een instructie over verantwoord alcoholgebruik dienen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • ·                Alcoholwet- en regelgeving.
 • ·                Kennis over alcohol en de gevolgen.
 • ·                Lastige situaties die je in de sportkantine tegen kan komen.
 • ·                Ter ondersteuning van de leidinggevende hebben wij de beschikking over sheets met informatie en een video band.  


Leeftijdgrenzen en schenktijden

In het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn sportverenigingen met een kantine in eigen beheer verplicht om de leeftijdsgrenzen en schenktijden goed zichtbaar in de kantine op te hangen. NOC*NSF heeft hiertoe een bordje ontwikkeld dat bij de ingang van  onze kantine hangt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN     HORECA

 

 

SCHENKTIJDEN

HORECA

 

OPENINGS TIJDEN       KEUKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag

19.00 u

23.00 uur

 

tot 22.30 uur

 

Incidenteel   ***

 

 

dinsdag

19.00 u

00.00 uur

 

tot 23.30 uur

 

Incidenteel  ***

 

 

woensdag

19.00 u

23.00 uur

 

tot 23.30 uur

 

Incidenteel  ***

 

 

donderdag

19.00 u

00.30 uur

 

tot 23.45 uur

 

20:00 u  tot 23:00 uur   

 

 

vrijdag

19.00 u

00.30 uur

 

tot 23.30 uur

 

20:00 u  tot 23:00 uur

 

 

Zaterdagochtend  *

08.30 u

13.00 uur

 

vanaf 13:00 uur alcohol

 

vanaf 11:00 uur

 

 

zaterdagmiddag

12.00 u

18.30 uur

 

13:00u.tot 18:30 uur

 

tot 18:00 uur

 

 

zaterdagavond    **

18.00 u

23.00 uur

 

tot 22.30 uur

 

Incidenteel ***

 

 

zondagmorgen

09.00 u

13.00 uur

 

vanaf ± 13.00 uur

 

vanaf 11:00 uur

 

 

zondagmiddag

13.00 u

18.30 uur

 

tot 18.00 uur

 

tot 16:00 uur ***

 

 

*    1 uur voor de 1e wedstrijd gaan we open en sluiten 1 uur na de laatste activiteit !

 

 

 

 

 

                **  Als er zaterdagavond geen programma is wordt de eindtijd ± 18.30u

 

 

*** De keuken  is op deze dag in principe gesloten voor verkoop van Snacks , afhankelijk van de activiteitaantal bezoekersof vrijwilligers

 

 

Wij schenken geen alcohol aan kinderen onder 18 jr.

 

 

Sterke drank schenken wij ook vanaf 18 jr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

  

Bijlage 2: Instructies hygiëne 

Instructies voor achter de bar 

§  Zorg dat het water in de spoelbakken, waarin glazen gespoeld worden, schoon blijft. (conform HACCP norm) Voorkom dat er een vaatdoek in dit water wordt uitgespoeld.

§  Spoel de glazen goed voordat u deze vult met bier of frisdrank na met schoon water.

§  Maak de bar regelmatig schoon tijdens uw bardienst met een schone vaatdoek.

Sportcafe Overzicht